View: 21 42 Tất cả
  • Tủ điện ATS

    Tủ điện ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khởi động máy phát điện khi điện lưới mất và ngược lại khi nguồn điện lưới phục hồi thì hệ thống tự động tắt máy phát và chuyển nguồn trở lại.

    Tủ ATS giúp bảo vệ phụ tải khi lưới điện bị mất pha, mất trung tính, quá áp, sụt áp… sẽ tự động chuyển sang nguồn dự phòng và khi nguồn chính phục hồi bộ ATS sẽ tự động chuyển nguồn trở lại, giúp tránh hiện tượng xông điện của điện lưới vào máy phát.